Gender Equality publications

broshura eng2.JPG

Scoping study on gender based violence

Scoping study on gender based violence and discrimination against women and girls in urban public spaces of the city of Skopje. REACTOR 2012

Demografski politiki.png

Демографските политики и родовата еднаквост во Република Македонија

Мерките за унапредување на еднаквоста меѓу жените и мажите не само што не се во конфликт со мерките за зголемување на наталитетот на една држава, туку постојат емпириски докази кои го потврдуваат спротивното. Кај државите во Европската унија, највисоките вкупни стапки на фертилитет се забележани кај оние држави кои преку комбинација на конкретни мерки за реинтеграцијата на жените на пазарот на трудот нудат сервиси за балансирање на семејниот живот и кариерата како поголема и попристапна покриеност на јавни установи за грижа на деца и поволни услови за родителско отсуство за двајцата родители.

naslovna mk2.jpg

Finding the Key to the Glass Door

This study challenges the officially accepted causes of female economic inactivity and unemployment, providing evidence that neither low education nor adherence to traditional norms and expectations are main contributors for women’s disadvantaged position on the labor market. We propose that more attention should be paid to direct discrimination on the job market and more measures are needed to ensure that women can better reconcile work and family life.

Page 1 of 3