Youth publications

Capture114.PNG

Младинските организации и нивните капацитети за застапување

Capture25.PNG

Краток водич за успешно младинско застапување

Идејата за овој водич произлегува од долгогодишното искуство на Реактор во сферата на младинските прашања, како и директната работа со младинските форми на организирање во изминатите четиринаесет години, што ни овозможи увид во предизвиците со кои се соочуваат младите луѓе. Водичот има за цел да даде сеопфатен преглед на можностите за застапување кои се на располагање на младинските форми на здружување, притоа нудејќи различни начини и форми за застапување за промени во општеството.

sociologija1.JPG

Predicting Youth Apathy and Exclusion

Predicting Youth Apathy and Exclusion: Macedonian High-school students and their relations to their communities. This original research paper was published in "Sociologija" Vol. LII No. 2 June 2012 pages 333-350

Page 1 of 2