Родово базирана дискриминација на пазарот на труд

Дали жените и мажите имаат еднакви можности за пристап до платена работа и достоинствени работни услови? Со каква дискриминација се соочуваат жените на пазарот на трудот? Зошто ни треба нов Закон за работните односи?