Социјалните претпријатија и работната интеграција на ранливите групи во Македонија, Албанија и Косово

Прашањето на социјалната економија, т.е. социјалните претпријатија (СП) повторно стана актуелно непосредно по глобалната финансиска криза од 2008 година, кога глобалните па- зари на трудот се соочија со загуба на милиони работни места, ослабени пазари на капитал, како и со немоќ на социјалните системи да се соочат со одолжените напливи на невработеност и значителна загуба на вештини. Како одговор на тоа, многу држави и ЕУ го прифатија и поддржаa концептот на социјална економија и на претприемаштво во обид да го преструктурираат пазарот на труд и да ја заздрават економијата (Европска комисија, 2013а, 2013б).

Година на издавање: 2016