Показатели на младинската апатија и исклученост

Овој оригинален научен труд публикуван на англиски јазик (со српски вовед) од списаниото „Социјологија“ Волумен LII бр. 2 Јуни 2012 страни 333-350 на Филозофскиот Фалкутет од Белград

Година на издавање: 2012