Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?