Најголем дел од работодавците и вработените за сопствена сметка се мажи

Во урбаните средини во Р.С. Македонија има три пати повеќе работодавци од работодавки и три пати повеќе вработени мажи за сопствена сметка, а во руралните средини има дури шест пати повеќе работодавци од работодавки, и пет пати повеќе мажи вработени за сопствена сметка.