Недостаток од организирана системска поддршка за младите родители – зголемени предизвиците за жените

Животот на едно дете во згрижувачко воспитен процес започнува „со врски“ или трауми на родителите.
Секоја година капацитетите и пристапноста до градинки кај голем дел родители претставуваат проблем.
Недостатокот од организирана системска поддршка за младите родители ги зголемува предизвиците со кои се соочуваат жените. Постоечките капацитети се далеку од доволни и пристапни за сите.
Ако времето на неплатена домашна работа во нашата земја се наплаќа со минимална плата, тогаш жените би заработиле 1,917,895,508 евра.