Повеќе жени студираат, но повеќе мажи предаваат

Во високото образование, од година на година, на факултетите се запишуваат повеќе жени, но ваквата тенденција не е изразена во структурата на наставниот кадар и повеќето професори се мажи.