Податоците покажуваат дека жените се поквалификувана работна сила