Перцепција за еднакви можности за напредување меѓу мажите и жените