Што мислите дека државата може да направи за да ги унапреди правата на жените? (Издание: Западен Балкан)

Ги прашавме граѓан(к)ите од Западен Балкан: „Што сметате дека државата може да направи за да ги унапреди правата на жените?“ и споделуваме некои од одговорите од Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора.👇
Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Реактор – Истражување во акција и не ги отсликува ставовите на Европската Унија или Шведската агенција за меѓународен развој и соработка.