Премостување на јазот: Родова еднаквост во процесот на пристапување кон ЕУ (Видео)

Во последните 4 години, ја спроведуваме акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“ која има за цел зајакнување и проширување на постојната регионална соработка, зајакнување на партиципативните демократии и остварување на инклузивен родово-сензитивен процес за пристапување кон ЕУ
Во ова видео разговараме за тоа како регионалните мрежи на граѓанското општество имаат локално влијание на патот кон ЕУ, зошто родовата еднаквост е важна и како таа е поврзана со пристапувањето во ЕУ, и целокупното влијание на оваа акција во насока на унапредување на родовата еднаквост.

Содржината на оваа објава е единствена одговорност на Реактор – Истражување во акција и партнерите не ги отсликува ставовите на Европската Унија или Шведска.