Правична транзиција преку координиран енергетски сектор, социјална заштита и фискални реформи

Донатор: OECD
Времетраење: 2024

Како дел од работата на меѓусекторската родова компонента, ОЕЦД го ангажираше Реактор – Истражување во акција да спроведе квалитативна проценка во Северна Македонија со цел да се разберат родовите разлики во влијанието на домаќинствата и прифатливоста на енергетските реформи, додавајќи длабочина на информациите што веќе се достапни од квантитативни извори. Преку дискусии во фокус групи ние сме посветени на откривање на врската на родовата динамика со следните карактеристики на односот на домаќинствата со енергијата:

  • модели на потрошувачка на енергија во домаќинствата;
  • влијанието на плаќањата за енергија и претходните зголемувања на тарифите врз буџетите на домаќинствата и моделите на потрошувачка;
  • различните видови механизми кон кои прибегнуваат домаќинствата за да се справат со поскапувањата – на пример, дали учесниците треба да ги намалат другите трошоци за да платат енергија, и доколку да, кои трошоци први се скратуваат (луксуз, основни потреби, патувања, социјални активности, итн.);
  • видовите на програми кои учесниците ги користат за поддршка на нивните основни потреби (како што се парични трансфери од социјална помош итн.), искуство со мерките за помош и согледувања за најефикасните мерки за заштита на сиромашните домаќинства од негативните влијанија на зголемувањето на тарифите за енергија;
  • перцепцијата за квалитетот на услугата и интеракцијата со давателите на енергетски услуги (електрична енергија, централно греење) за прашања како што се транспарентност, јасност на процесите на утврдување тарифи, одговорност, заостанати долгови и неплаќање; и
  • ставовите кон енергетските реформи и тарифните реформи пошироко, области на информации кои треба да се земат предвид во комуникациските напори кои ги придружуваат енергетските реформи.

Оваа квалитативна проценка е дел од проектот имплементиран во Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија) од Центарот за развој на ОЕЦД, за овозможување правична транзиција преку координиран енергетски сектор, социјална заштита и фискални реформи.