Балканска мрежа за истражување на социјални претпријатија

Донатор: Regional Research Promotion Programme
Времетраење: јуни 2016 – ноември 2016

Овој регионален проект е имплементиран од пет партнерски организации: „Реактор – Истражување во акција“, „Конект“ и „Паблик“ од Македонија, „Partners Albania” од Албанија и „Центар за мир и толеранција“ од Косово. Со цел да иницира поширока регионална дебата, како и да придонесе кој истражувачките процеси, како и процесите на креирање политики во полето на социјални претпријатија и социјална економија на Балканот, овој проект презентира издание од седум трудови кои разгледуваат различни аспекти на развојот на социјалните претпријатија и социјалната економија во Хрватска, Косово, Македонија, Србија и Словенија.
Веб платформи: