Клучот за стаклената вратa: Демистифицирање на причините за ниското учество на жените на пазарот на труд

Донатор: European Fund for the Balkans (through Think and Link Regional Policy Programme)
Времетраење: април 2011 – февруари 2012

Во рамките на овој проект се разгледуваат причините за ниското учество на жените на пазарот на труд преку сеопфатна студија на оваа тема. Почетната точка за оваа студија беа високите стапки на економска неактивност кај жените во Македонија кои покажуваат дека жените се ставени во значително неповолна положба на пазарот на труд во споредба со мажите. Оваа студија ги предизвикува официјално прифатените причини за економската неактивност и невработеноста кај жените, со тоа што дава докази дека ниту ниското ниво на образование, ниту придржувањето до традиционаните норми и очекувања не се главни причинители за неповолната положба на жените на пазарот на труд.

Земајќи го превид овој податок, целта на оваа студија е да допринесе кон промена на дискурсот кој доминира во јавните политики кои се стремат да ја зголемат вработеноста на жените во Македонија.