Родово рамноправна ЕУ интеграција

Донатор: Ministry of Finance (through IPA)
Времетраење: декември 2017 – јуни 2019

Проектот „Родово рамноправна ЕУ интеграција?–градење капацитети на женските граѓански организации“ има за цел градење на капацитетите на женските граѓански организации за соработка со креаторите на политики. Со подобрување на имплементацијата на соодветни јавни политики и градење на јавен притисок за да се обезбедат нови заложби во координација и соработка со граѓанското општество, градење на капацитетите и планирање на политиките, проектот има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на еден милион жени во економската, социјалната, политичката и сите други сфери, притоа подобрувајќи го животот и благосостојбата на сите граѓани во земјата. Покрај тоа, главната цел на овој проект е да се зајакне вклученоста на женските граѓански организации во реформите во процесот на интеграција во ЕУ.