Воспоставување мултипрофесионална превенција на родово-базирано насилство и работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата – Краток осврт на состојбите и анализа на ресурси и потреби

Презентација со краток осврт на состојбите и анализа на ресурси и потреби од воспоставување мултипрофесионална превенција на родово-базирано насилство и работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата (Завршна конференција: „Грижи се машки – Од свесност до вклученост – второ издание, Вклучување на мажите во превенција на родово насилство и работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата“ – 22.11.2022)

Година на издавање: 2022