Извештај во сенка за имплементација на Националната стратегија за родова еднаквост во 2015 година.

Националната стратегијата за родова еднаквост (2013–2020) е првиот стратегиски документ од овој тип усвоен во 2013 година од страна на Собранието на Република Македонија. Стратегијата е усвоена врз основа на членот 9, став 3 од Закон за еднакви можности на жените и мажите, кој дава правна основа за донесување на стратегијата и ја дефинира институционалната структура надлежна за нејзина имплементација.

Година на издавање: 2015