Клучот за Стаклената Врата

Оваа студија ги предизвикува официјално прифатените причини за економската неактивност и невработеноста кај жените, со тоашто дава докази дека ниту ниското ниво на образование, ниту придржувањето до традиционаните норми и очекувања не се главни причинители за неповолната положба на жените на пазарот на труд. Нашата препорака е дека треба да обрне поголемо внимание на директната дискриминација на пазарот на труд и дека се потребни повеќе и подобри мерки кои ќе им овозможат на жените подобро да го балансираат работниот и приватниот живот.

Година на издавање: 2012