Менструална правда – Сеопфатна студија

Сеопфатна студија за пристапот до менструална хигиена во Република Северна Македонија, проценкa на состојбите со менструалната сиромаштија и препораки за унапредување на политиките.

Година на издавање: 2021