Родово-базирана дискриминација и работни односи во Северна Македонија

Овој извештај ја разгледува родово-базираната дискриминација и работните односи како дел од една регионална иницијатива за третирање на родово-базираната дискриминација во шест земји од Западниот Балкан, поддржана од Европската Унија (ЕУ). Истражувањето имаше за цел да обезбеди информации за недостатоците во релевантната правна рамка: распространетоста и природата на родово-базираната дискриминација по однос на работните односи; колку се поднесуваат поднесуваат претставки; и како институциите ги третирале таквите случаи.

Година на издавање: 2019