Родов аспект на социјалните и економските ефекти од кризата предизвикана од пандемската криза со коронавирусот (COVID19)

Анализата нуди увид во тоа како кризата ги продлабочи веќе постоечките родови јазови и другите општествени нееднаквости во државата и колку носените мерки биле адекватни или како истите влијаеле на ова продлабочување.

Година на издавање: 2020