Спроведувањето на ГАП II во Северна Македонија

„Родова еднаквост и зајакнување на жените: трансформирање на животите на
девојчињата и жените преку надворешни односи на ЕУ 2016-2020” (исто така наречен План за акција за родови прашања II и во понатамошниот текст ГАП II) е план со сет конкретни цели, за постигнување на конкретен напредок за девојките и жените во надворешните односи на ЕУ. Неговата имплементација е задолжителна за институциите на ЕУ и за земјите-членки на ЕУ во земјите во развој како и во земјите кандидати, вклучително и во конфликтни и вонредни или хуманитарни ситуации.

Година на издавање: 2019