Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот – 2014

Националната стратегија за родова еднаквост (2013-2020) и Националниот акциски план за нејзино спроведување (2013-2016) (НАП) усвоена во 2013 година е првиот стратешки документ кој предвидува хоризонтални и секторски насоки за делување за да се обезбеди целосна еднаквост меѓу жените и мажите. Законот за еднакви можности меѓу жените

Година на издавање: 2014