www.politicarki.mk

Оваа веб платформа претставува сигурен простор за вмрежување на жените политичарки во и помеѓу партиите, овозможувајќи преку солидарност, соработка и размена на искуства да ги зајакнат своите позиции, како во рамки на политичките партии, така и во јавната сфера. Дополнително, оваа дигитална алатка овозможува едноставен начин на соработка со организациите на граѓанското општество, размена на експертиза и поттикнување на заеднички иницијативи.

www.politicarki.mk

Област: Родова еднаквост
Година на објава: 2017