www.ipa2cso.mk

ИПА2 механизмот е основан од страна на граѓанските организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството помеѓу граѓанските организации, Делегацијата на Европската унија и владините институции во земјата околу процесот на програмирање, имплементација и мониторинг на Инструментот за претпристапна помош 2014-2020 рамка.

Примарната цел на ИПА механизмот е зајакнување на влијанието на граѓанското општество во јавните политики и донесување одлуки, како и во граѓанскиот и политичкиот дијалог, да влијае на клучните реформи за понатамошна поддршка на Република Македонија во процесите на пристапување во ЕУ.

www.ipa2cso.mk

Област: Друго
Година на објава: 2018