www.dijalogkoneu.mk

Проектот “Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите” има за цел да овозможи суштинско и структурно учество на граѓанското општество, кое ги изразува ставовите на граѓаните, со цел да влијае на клучните секторски реформи во процесот на пристапување кон ЕУ.

www.dijalogkoneu.mk

Област: Друго
Година на објава: 2020