Вклучувањето на родовата перспектива во политиките ги става жените во поповолна позиција.– Мит!