Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени