Најголем дел од работодавците и вработените за сопствена сметка се мажи