Краток водич за успешно младинско застапување

Идејата за овој водич произлегува од долгогодишното искуство на Реактор во сферата на младинските прашања, како и директната работа со младинските форми на организирање во изминатите четиринаесет години, што ни овозможи увид во предизвиците со кои се соочуваат младите луѓе. Водичот има за цел да даде сеопфатен преглед на можностите за застапување кои се на располагање на младинските форми на здружување, притоа нудејќи различни начини и форми за застапување за промени во општеството.

Year of publication: 2018