Women in the Macedonian economy – municipality Suto Orizari

Жените во Македонската економија е студија која произлезе од истоимениот проект, која РЕАКТОР во 2010 година ја спроведе под покровителство на Европската Унија. Студијата ги опушува ставовите на жените во четири општини (Струмица, Карпош, Шуто Оризари и Тетово) на прашањата за родова еднаквост. Овде се презентирани резултатите од Општина Шуто Оризари.

Year of publication: 2010