Развој на интервентни мерки за подобрување на работната мотивација на предметните наставници во основните училишта и тестирање на нивните ефекти

Донатор: UNICEF
Времетраење: август 2019 - јули 2020

Со решителни напори да придонесе кон подобрени реформи во образованието во земјата преку интервенции кои ја подобруваат мотивацијата на наставниците и нивните перформанси, оваа соработка предлага сеопфатна интервенција во политиките која комбинира интервенции во политиките базирани на докази и проценка на влијанието на интервенциите преку напреден метод на истражување – рандомизирани контролни испитувања (РКИ). Поконкретно, оваа соработка предлага насочени интервенции во тековните наставни процедури и програми воведени во избрани училишта, проследено со сеопфатна проценка на влијанието на ефектите од политиката со користење на РКИ како ефикасен метод на истражување за развој и проценка на влијанието на јавните политики. Главната цел на истражувањето е да обезбеди увид базиран на докази и проценка на влијанието на новововедените интервенции во политиката со цел да се подобри мотивацијата и перформансите на наставниците, што ќе доведе до подобар квалитет на образованието во училиштата.