Ефектите на урбаното планирање методологија и пракса

Во овој труд ја анализираме последната рамка на урбанистичкото планирање во Скопје на долг рок. Со мапирање и визуализација на растот на градот во две автентични населби. Тврдиме дека моменталната рамка ги фаворизира приватните интереси над јавниот интерес. Ова за возврат создаде рамка на урбанистичко планирање што ги задоволува само приватните инвеститори додека пак ги интензивира урбаните проблеми како што се проблемите со паркинг и зелена површина, загадување и сообраќајот

Година на издавање: 2013