Мажите и грижата (МиГ): Грижлив маскулинитет во Северна Македонија – Национален извештај

Овој извештај сумира клучни сознанија во однос на родовата еднаквост во Северна Македонија, од аспект на вклученоста на мажите во активности поврзани со грижа кон други лица.

Година на издавање: 2021