Burrat dhe kujdesi (BDhK): Mashkulloritet i kujdesshëm në Maqedoninë e Veriut – raport kombëtar

Ky raport përmbledh gjetjet kryesore në lidhje me barazinë gjinore në Maqedoninë e Veriut, nga
këndvështrimi i përfshirjes së burrave në aktivitetet që kanë të bëjnë me kujdesin për të tjerët.
Year of publication: 2021