НАЈДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПРОМОЦИЈА ЗА МАЖИ КОИ СЕ ГРИЖАТ СО ЦЕЛ ПОДОБРУВАЊЕ НА БАЛАНСОТ ПОМЕЃУ РАБОТНИОТ И ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ

Донатор: European Commission
Времетраење: 2019 - 2022

Мажите стануваат се повеќе ангажирани во грижата, бидејќи не само што сакаат и треба да обезбедат економски ресурси, туку и се грижат за другите. Сепак, низ цела Европа мажите наидуваат на бариери за вклучување во грижата, кои треба да се надминат. Men in Care (Мажите во грижа) е европски 3-годишен проект (март 2019-февруари 2022 година) на 12 национални организации (универзитети, социјални партнери и невладини организации) кофинансиран од Европската комисија во рамките на програмата EaSI (PROGRESS axis). Мажите во грижа (MiC) има за цел да ги подобри условите на работното место за да ги промовира мажите кои преземаат грижлива улога во седум земји (Австрија, Германија, Исланд, Норвешка, Полска, Словенија и Шпанија). MiC ќе процени како може да се променат политиките и културите на работното место за да им се овозможи на мажите да станат поактивни во грижата за децата, постарите лица, партнерите, соработниците и пријателите. Овој проект има за цел да ги вклучи работниците, синдикатите, работодавачите и семејствата во идентификување и споделување на најдобрите практики за постигнување високо ниво на рамнотежа помеѓу работата и животот за вработените. Не само жените, туку и мажите сакаат да имаат време и флексибилност да се грижат за себе и за другите.

Зошто Мажите во грижа се важни?

Олеснувањето на вклучувањето на мажите во грижата може да има позитивни ефекти врз индивидуите, врз луѓето во нивната блиска социјална средина, врз организациите и целото општество. Вработените со подобар баланс помеѓу работата и животот се позадоволни од својот живот, имаат посилни семејни односи, покажуваат поголема лојалност кон своите организации и развиваат повеќе компетенции. Акциите на MiC ќе покажат начини за намалување на родовата нееднаквост во политиките и практиките за рамнотежа помеѓу работата и животот со цел да се подобри благосостојбата на жените и мажите.

Повеќе може да прочитате во националните извештаи, кои вклучуваат анализи на контекст, како и организациски анализи, на следниот линк.