ЕУ застапување

Донатор: Kvinna till Kvinna Foundation
Времетраење: ноември 2015 – декември 2016, 2017 – 2018, 2019 - 2020, 2021 - 2023

Овој проект има за цел да се осврне на ниската видливост на женските човекови права во документите за пристапување во ЕУ, неадекватното вклучување на женските организации во процесите на пристапување и недоволното распределување на човечки и финансиски ресурси за унапредување на човековите права на жените од страна на ЕУ и македонските институции. Активностите на проектот се насочени кон неколку застапувачки цели: усогласување на националните и политиките на ЕУ, зголемена видливост на правата на жените во процесите и документите за пристапување во ЕУ, вклучување на женските граѓански организации во процесите на ИПА 2, подобрување на законодавството и спроведувањето, и унапредување на женските човекови права.

Публикации:

Веб платформи: