Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ

Донатор: European Commission
Времетраење: март 2020 - февруари 2024

Овој проект се фокусира на зајакнување на регионалната соработка на женските граѓански организации, истражување и родови анализи за информирање на политики, застапување засновано на докази и мониторинг на реформите поврзани со пристапувањето во ЕУ, насочени кон унапредување на родовата еднаквост во регионот на Западен Балан во процесот на пристапување во ЕУ.

Главната цел на овој четиригодишен проект е зајакнување и проширување на постојната регионална соработка, зајакнување на партиципативните демократии и остварување на инклузивен родово-сензитивен процес за пристапување кон ЕУ. Кон оваа поширока цел, специфичните цели на проектот вклучуваат:

  • Да се зајакнат капацитетите на женските граѓански организации за ефективна соработка со владите, делегациите и канцеларијата на ЕУ, локалните граѓански организации (ГО) и другите ГО во регионот, со што ќе се покрене свеста на сите вклучени актери за родовите димензии на процесот на пристапување во ЕУ;
  • Да се унапреди отчетноста на владите и делегациите и канцеларијата на ЕУ во спроведувањето на обврските за родова еднаквост и правата на жените за време на процесот на пристапување во ЕУ.